Print this page

PARTNERS/ ĐỐI TẤC

The Friends are looking for Partners who can help to share our missions and activities/ Những Người Bạn đang tìm kiếm các Đối tác để có thể cùng thực hiện các hoạt động cộng đồng

If you want to be our Partners, please contact Van Anh at vananh7677@yahoo.com.au  for further discussion/ Nếu các bạn muốn trở thành Đối Tác của Những Người Bạn, các bạn có thể liên lạc Vân Anh qua email vananh7677@yahoo.com.au để thảo luận thêm về chương trình hợp tác