Print this page

PURPOSE/ MỤC ĐÍCH

The purposes of The Friends are/ Mục đích hoạt động của Những Người Bạn là:

Raise funds through friend networks to help the kids in remote areas to attend Schools/Tổ chức quyên góp qua mạng lưới bạn bè năm châu để có nguồn trợ giúp trẻ em nghèo ở vùng sâu vùng xa tới Trường.

  • Purchase books, referencing books, teaching equipments, etc. to help Schools in remote areas/ Mua sách, sách tham khảo, đồ dùng giảng dạy, ... cho các Trường ở vùng sâu vùng xa.

  • Organise trip to remote areas for members to understand and share the difficulties the kids are encountered/ Tổ chức các chuyến đi tới vùng sâu vùng xa cho các thành viên của nhóm để các thành viên có thể hiểu và chia sẻ các khó khăn mà trẻ em nghèo đang gặp.

  • Through communication with kids, encourage poor kids to perform their own dreams/ Qua tiếp xúc với trẻ em vùng sâu vùng xa, khuyến khích trẻ nghèo cố gắng học tập và thực hiện các giấc mơ của mình.

  • The Friends promotes friendship and social activities and raise our awareness of community activities to our friends/ families/ Những Người Bạn khuyến khích phát triển tình bạn và tăng cường nhận thức về hoạt động cộng đồng cho bạn bè và người thân.

The Friends' vision and mission/ Tôn chỉ và mục tiêu của Những Người Bạn:

Vision: Make a difference for our future/ Tạo sự khác biệt cho tương lai

The Friends would like to make a difference to our community by concentrating on the kids and supporting them in their education who will be the next generation of our country/ Những Người Bạn muốn tạo ra một sự khác biệt cho xã hội bằng việc tập trung trợ giúp các bạn trẻ trong học tập- những người sẽ tạo nên thế hệ mới của đất nước chúng ta.

The Friends would like to reduce the number of kids who cannot go to Schools due to financial difficulties in Vietnam/ Những Người Bạn mong rằng các chương trình hoạt động cộng đồng sẽ giúp giảm bớt số học sinh bỏ học do thiếu hụt tài chính tại Việt Nam.

The Friends would like to reduce the gap between the kids in remote areas and the kids in the cities by providing more access to their education/ Những Người Bạn hy vọng sẽ giúp giảm bớt sự chênh lệch giữa trẻ em vùng sâu vùng xa với trẻ em ở thành thị qua việc giúp đỡ các bé trong học tập và tiếp cận với nhiều nguồn thông tin khác.

The Friends plan to grow in the future and to become an inter-provincial organization operating in community services, which will be recognized legally with our own name and registration number/ Những Người Bạn hy vọng sẽ phát triển trong thời gian tới để trở thành một tổ chức liên tỉnh hoạt động trong lĩnh vực cộng đồng, sẽ được đăng ký với Nhà nước để có tên riêng và số đăng ký riêng.