Print this page

ACTIVITIES/ HOẠT ĐỘNG

ACTIVITIES OF THE FRIENDS/ HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG CỦA NHỮNG NGƯỜI BẠN

The Friends' activities are organized voluntarily by members of the Group who have contacts in remote areas. The members will need to pay for their own expenses (travelling, meals and accommodation) if they participate in any trip./ Các hoạt động của Những Người Bạn được tổ chức tự nguyện bởi các thành viên của Nhóm, những người có các mối liên hệ ở các vùng sâu vùng xa. Các thành viên tự do của Những Người Bạn sẽ phải tự trả các chi phí (như đi lại, ăn uống và nhà nghỉ ) nếu họ  tham gia vào các chuyến thực nghiệm.

The materials, things and money that The Friends raised from public and circle of friends will be used to support poor kids to go to School by/ Các vật dụng, tài liệu và tiền mà Những Người Bạn quyên góp được từ bạn bè sẽ được sử dụng để tài trợ cho trẻ nghèo tới trường, bao gồm

  • Paying their school fees and development fees until they complete high school/ Chi trả tiền học phí và tiền xây dựng trường tới lúc trẻ tốt nghiệp phổ thông;

  • Providing career support to the students to help them in deciding what to do after high school (including helping students to find jobs)/ Hướng nghiệp cho học sinh giúp học sinh chọn nghề sau khi tốt nghiệp phổ thông (bao gồm cả trợ giúp kiếm việc làm);

  • Buying materials and books for poor kids/ Mua các vật dụng và sách vở cho các học sinh nghèo;

  • Supporting the School in remote areas/ poor areas in terms of library books, school equipments and materials eg. chalks, blackboards, .../ Trợ giúp các Trường ở vùng sâu vùng xa bằng cách xây dựng thư viện, mua các vật dụng giảng dạy như phấn, bảng viết, ...

  • Supporting kids' families by sending them clothes, rice, money,... / Trợ giúp gia đình các bé nghèo học giỏi- gửi quần áo, gạo, tiền...

 

All donations will be recorded and after an activity, a report will be presented to all donors on a timely basis/ Các nguồn tài trợ sẽ được ghi chép đầy đủ sau từng hoạt động, và báo cáo sẽ được gửi tới tất cả các nhà tài trợ trong thời gian ngắn nhất.