Print this page

Lam Dong – Dec 2008/ Lâm Đồng – Tháng 12 năm 2008

Lam Dong - Dec 2008/ Lâm Đồng - Tháng 12 năm 2008 :

33 people participated in the two day trip organised by Van Anh with the support from Mr Tran Van Co - Director of SOS Children Village in Da Lat/ 33 người đã tham gia vào chương trình 2 ngày tổ chức bởi Vân Anh với sự trợ giúp từ Ông Trần Văn Cơ - Giám đốc làng trẻ em SOS Đà Lạt.

The Friends provided scholarships for 31outstanding kids in Lam Dong (16 in Ta Nung Primary School and 15 in SOS Village - Da Lat), give out notebooks, books, clothes for kids at Ta Nung School. We also visit an orphanage house in Ta Nung district and give them rice, clothes, notebooks, toys.../ Những Người Bạn đã tài trợ học bổng cho 31 bé học khá giỏi ở Lâm Đồng (16 bé Trường Tiểu học Tà Nung và 15 bé thuộc làng SOS Đà Lạt), tặng vở, tập, quần áo và bánh kẹo cho hơn hơn 200 bé ở hai trường. Ngoài ra, Những Người Bạn cũng thăm một nhà nuôi trẻ mồ côi ở Tà Nung và đã tặng gạo, áo quần, sách vở, đồ chơi cho các bé ở đây.