Print this page

Tra Vinh – Oct 2008/ Trà Vinh – Tháng 10 năm 2008

Tra Vinh - Oct 2008/ Trà Vinh - Tháng 10 năm 2008:

27 people participated in the one day trip which was organised by Ai Phuong with the support from Mrs Nga and Mr Bach - Teachers of the Cau Ke Schools/ 27 người đã tham gia vào chương trình 1 ngày tổ chức bởi Ái Phương với sự giúp đỡ của cô Lê Nga and thầy Bạch - Giáo viên Trường Cầu Kè

The Friends provide scholarships for 25 kids in Cau Ke District and give out notebooks and pens, cartoon books, library books for 400 kids in Cau Ke and for 200 kids at Nguyet Hoa Primary School, Chau Thanh District, Tra Vinh/ Những Người Bạn đã tặng học bổng cho 25 trẻ nghèo vượt khó ở thị trấn Cầu Kè và tặng tập, bút, truyện tranh, sách thư viện cho 400 học trò của thị trấn Cầu Kè và 200 học trò của xã Nguyệt Ánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh